X

Neem Contact op

026 840 64 89 info@syntact.nl

Gelieve dit veld leeg te laten.

X

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen SYNTACT Managementontwikkeling (hierna te noemen SYNTACT) en een opdrachtgever worden gesloten of uitgevoerd. Onder levering wordt verstaan alle diensten (cursussen, opleidingen, trainingen, coachings) en goederen die door SYNTACT worden verzorgd of geleverd.

2. Prijzen
Alle door SYNTACT aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW. Bij overeenkomsten betreffende prestaties op een termijn van meer dan zes maanden mogen nadien optredende wijzigingen in de kostprijsfactoren worden doorberekend.

3. Betalingscondities
Bij niet tijdige betaling van de op de factuur vermelde bedragen, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en kan de verdere uitvoering van de opdracht opgeschort worden. Over niet tijdig betaalde bedragen is een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betaling had dienen plaats te vinden, tot de datum van algehele vordering. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten na de eerste aanmaning worden geacht tenminste 15% van vordering te bedragen, echter met een minimum van € 225. Ter verkrijging van een grotere zekerheid heeft SYNTACT het recht, in gevallen naar keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties en dergelijke te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen. Tevens behoud SYNTACT het recht voor om tijdens de uitvoering van de opdracht deelfacturen te verzenden. Indien de opdrachtgever niet, binnen vijf werkdagen na schriftelijk verzoek van SYNTACT, een dergelijke zekerheid heeft gesteld, is SYNTACT gerechtigd alle verplichtingen op te schorten en / of de overeenkomst te ontbinden. In geval van opschorting en / of ontbinding van de overeenkomst behoud SYNTACT het recht op vergoeding van de tot op dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden. Indien de opdrachtgever van oordeel is dat aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden om daartegen binnen 15 dagen schriftelijk en aangetekend en gespecificeerd te protesteren. Bij gebreken van een zodanig protest vervalt zijn recht om tegen de hoogte van het factuurbedrag bezwaar te maken.

4. Opschorting / levering
Iedere aan opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming ter zake van diens verplichtingen jegens SYNTACT, geeft SYNTACT het recht de opdracht tot een nader te bepalen tijdstip uit te stellen, zolang de betreffende tekortkoming voortduurt. In geval de opdrachtgever een opdracht na gunning om andere redenen dan overmacht intrekt, is de opdrachtgever gebonden tot vergoeding van het op dat tijdstip reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Mocht de opdrachtgever menen over tekortkomingen in het geleverde recht tot klagen te hebben, dan dient hij de klacht schriftelijk en binnen tien werkdagen na levering aan SYNTACT aangetekend mede te delen. Het uitten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. In geval SYNTACT een klacht als gegrond beoordeeld, zal SYNTACT het geleverde verbeteren, vervangen of een reductie op het factuurbedrag verlenen.

5. Annulering
Een bericht van annulering dient schriftelijk te worden gezonden aan SYNTACT. Bij annulering eerder dan twee weken voor aanvang van levering, is aan annuleringskosten 20% van de kosten verschuldigd, of zoveel meer als waarvoor SYNTACT zelf aansprakelijk is. Bij latere annulering dienen de volledige kosten te worden voldaan. Uitzondering zijn die gevallen waarbij sprake is van overmacht, zoals ook beschreven in artikel 7.

6. Aansprakelijkheid
SYNTACT is alleen aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van verwijtbare tekortkoming onzerzijds. De omvang van onze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde exclusief BTW van de desbetreffende opdracht of goederen. SYNTACT is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging, beschadiging van de aan SYNTACT toevertrouwde dossierstukken, manuscripten, documenten, papieren, boeken, diskettes, video- of audiobanden en andere informatiedragers, tenzij dit te wijten is aan opzet.

7. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van enige verplichting redelijkerwijs niet door de opdrachtgever kan worden verlangd. Met overmacht gelijk te stellen zijn ziekte, werkstaking, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf of bij onze leveranciers. Ingeval van overmacht zijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, dan kan elke partij de overeenkomst door enkele schriftelijke verklaring voor de toekomst ontbinden zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien SYNTACT ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering moeten staken, houdt SYNTACT wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde en geleverde werkzaamheden.

8. Auteursrechten
Het auteursrecht van te verstrekken lesmateriaal berust bij SYNTACT. De opdrachtgever verplicht